Wie we zijn Wie we zijn

De Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 560 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden. Voordat de PKN bestond, vormden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk sinds 1990 een federatie. We hebben één kerkgebouw, de ‘Martenskerk’ die middenin Scharnegoutum staat. Het Martenshûske is ons kerkelijk centrum.

Van de twee dorpen die samen de protestantse gemeente vormen is Loënga verreweg het kleinst met nog geen honderd inwoners, verspreid over een relatief groot grondgebied. Scharnegoutum is van een oorspronkelijk agrarisch dorp uitgegroeid naar een forensendorp met ca. 1.500 inwoners.

Onze dorpsgemeente bestaat uit mensen met verschillende geloofsopvattingen en geloofsbeleving. De verschillen in geloofsbeleving, deelname en mogelijkheden worden niet als een probleem gezien, maar als een kans. Naast de gemeenschappelijke zondagmorgendienst worden vieringen en activiteiten aangeboden voor diverse doelgroepen, opdat ieder op eigen wijze mee kan doen en kan groeien in geloof.

We willen ons gemeenteleven vormgeven rondom zes pijlers.

 

  • Omtinken: We zijn graag op de hoogte van wat er speelt in elkaars leven, bij vrolijkheid en bij verdriet. Onze betrokkenheid zit hem vaak in kleine dingen: kaartjes, bloemen en bezoekjes, een arm om een schouder, een praatje op straat. We willen een warme gemeenschap zijn waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Zo nodig helpen we elkaar ook financieel of praktisch.

  • Meiinoar: Er is een zeer trouwe groep mensen die van alles voor de kerk doet, sommigen op de voorgrond, anderen in stilte. Soms is juist het ‘iets voor de kerk doen’ de belangrijkste manier om betrokken te zijn. Samen iets organiseren geeft veel van ons energie en bindt ons samen.

  • Huis voor de ziel: De kerkgemeenschap biedt ons ruimte om een diepere laag in onszelf aan te boren. Het helpt ons geloof om regelmatig weer stilgezet te worden bij wat echt belangrijk voor ons is. Dat samen te doen met anderen die ook met geloof bezig te zijn en dezelfde basis delen maakt de kerkgemeenschap tot een veilige plek.

  • Ruimdenkend/vernieuwend: De afgelopen tientallen jaren zijn deze waarden steeds meer in onze kerkgemeenschap verankerd geraakt. Veel verschillende geloofsbelevingen bestaan naast elkaar en dit wordt als een verrijking ervaren, er is ruimte voor vragen en twijfels. Zeker gemeenteleden die dit vroeger of in andere kerken wel anders hebben meegemaakt benoemen dat dit echt een kracht van onze gemeente is.

  • Traditie doorgeven: De oude verhalen uit de Bijbel bieden ons een schat van wijsheid van eeuwen oud waar we nog altijd graag uit putten en die we graag ook doorgeven aan volgende generaties. Met elkaar oefenen we normen en waarden die ons leven doortrekken en die we ook leren aan de kinderen in onze gemeenschap. Juist bij de kinderkerk en de tienergroep komen ook kinderen en tieners uit gezinnen die verder niet kerkelijk betrokken zijn.

  • Maatschappelijk betrokken: In ons eigen dorp zijn we zeer betrokken op de gemeenschap. Via ‘Graach dien’ worden veel mensen geholpen en dit wordt gezien als een van de pijlers van kerkin-het-dorp. Daarnaast is duurzaamheid een thema dat de afgelopen jaren belangrijker geworden is.


Zoals in iedere andere gemeenschap zijn we ons ervan bewust dat we er niet altijd in slagen om onze idealen in de praktijk te brengen. Dat maakt ons mens: imperfectie hoort erbij en dat mag, juist  in de kerk. Maar we proberen het opnieuw en opnieuw, omdat we geloven dat de Eeuwige het ook opnieuw en opnieuw met ons blijft proberen.

terug