Wat is ZWO? Wat is ZWO?
Wat is ZWO?

Zending: het mogelijk maken van verspreiding van het Christelijk geloof. Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk. Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen. 
Werelddiaconaat: zoals de diaconie, maar dan op wereldniveau. Vaak betreft het hulpvragen in de vorm van materiële zaken. De gift wordt gebruikt om goederen aan te schaffen.
Ontwikkelingssamenwerking: het mogelijk maken van kennisoverdracht en aanbieden van hulp. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp. 
In de praktijk lopen de drie werkvelden vaak door elkaar heen. Het ZWO- werk wordt landelijk gecoördineerd door Kerk in Actie.

Wat doet de ZWO commissie? 
Het werk van de ZWO commissie bestaat uit geldwerving voor zending en werelddiaconaat, informeren via de Frissel en inzameling van oude mobieltjes en lege cartridges, postzegels en kaarten. Ook doen we mee aan jaarlijkse schrijfacties, de 40-dagen tijd en verlenen wij medewerking aan speciale kerkdiensten. De ZWO commissie komt ca. 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Waarom?
De taak van de ZWO commissie wordt ontleend aan Mattheüs 28: 19 en 20. Dit gaat over een opdracht: andere mensen vertellen dat we niet alleen zijn en ons leven mogen delen met God en mensen. De doelstellingen van de ZWO zijn gericht op medeleven, financiële steun en solidair zijn met mensen dichtbij en veraf.

Welke projecten steunt de ZWO?
De ZWO doet dit samen met kerk in Actie. Kerk in Actie heeft vijf  belangrijke speerpunten, vijf thema’s. De projecten vallen onder déze thema’s:
Kerk in de minderheid
Kinderen in de knel
Op zoek naar veiligheid
Kerken staan op tegen armoede
Bijbel als levensbron

Commissieleden van de ZWO:
Brechtsje, Johan Peter en Alexandra 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of ben je enthousiast geworden over wat we doen? Neem dan gerust contact met ons op!
Je kunt ons bereiken via: zwoscharnegoutum@hotmail.com
 
terug