Kerkenraad Kerkenraad
Naam / functie    
     
PREDIKANT    
Vacant    
     
SCRIBA    
Dicky van Elven-Dijkstra    
     
OUDERLINGEN    
Johan Ypma (voorz.)    
Jaike Sijbesma-Bergstra wijk 1
Jan Cnossen wijk 2
Hannie de Boer-Bleeker wijk 3
Pieter en Froukje Jellema
Froukje (voorz. PR)
wijk 4
Annie Lam-de Boer (dubbelfunctie) wijk 5
Ruurd Lieuwes wijk 6
     
JEUGDOUDERLING    
Annie Lam    
     
OUDERLING/KERKRENTMEESTER    
Theo Hofman    
Trynke Mulder    
Thijs de Groot    
     
DIAKENEN    
Bea Atsma-Postma wijk 1
Gooitske van der Laan-Tolsma wijk 2
Gertrude de Haan-Nieuwenhuis wijk 3
Joke Akkerman-Zeilstra wijk 4
Jetty Zijlstra-Jelsma wijk 5
     
     
terug