Gedicht van Wietske Gedicht van Wietske
Gedicht geschreven en voorgelezen in de kerk
op zo. 21/04/24 door Wietske Zeilstra-Nauta

Tusken rein en sinne
Rakket de himel de ierde
Alle kleuren kinsto sjen
In prachtige reinbôge
Bewûnderje
Stil
Op adem komme

Tusken rein en sinne
Yn alle stoarm en lijen
Is hjir rêst en útsicht
Foar alle minsken, planten en bisten
Is der plak op ierde
Utsjen nei in goede takomst
Meielkoar ferbining sykje

Tuske rein en sinne
binne minsken
Oan 'e slach
Sizze en dwaan
Wat nedich is
Hiel meitsje
Soarchje foar alle libben

Tusken rein en sinne
Gods belofte
De reinbôge fol kleur
Ferbining fan himel en ierde
Hoop, fertrouwen hâlde
Leauwe
It komt goed
 
terug